Ana sayfa » Güncel » BAŞKAN ŞİMŞEK DTO ALİAĞA ŞUBESİ’NİN 2019 YILINI DEĞERLENDİRDİ…

BAŞKAN ŞİMŞEK DTO ALİAĞA ŞUBESİ’NİN 2019 YILINI DEĞERLENDİRDİ…

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

KUZEYEGEHABERBugüne kadar de­niz­ci­lik sek­tö­rün­de yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­la adın­dan sıkça bah­set­ti­ren İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek ile bir araya gel­dik. Baş­kan Şim­şek ile ku­ru­cu­su ol­du­ğu DTO Ali­ağa Şu­be­si’nin ku­ru­luş sü­re­ci­ni, ku­rul­ma­sıy­la bir­lik­te sek­tör­de ne gibi et­ki­ler ya­rat­tı­ğı­nı ve yıl içe­ri­sin­de yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­la­rı anlattı.

Bu güne kadar de­niz­ci­lik sek­tö­rün­de yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­la adın­dan sıkça bah­set­ti­ren İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Adem Şim­şek ile bir araya gel­dik.

Baş­kan Şim­şek ile ku­ru­cu­su ol­du­ğu DTO Ali­ağa Şu­be­si’nin ku­ru­luş sü­re­ci­ni, ku­rul­ma­sıy­la bir­lik­te sek­tör­de ne gibi et­ki­ler ya­rat­tı­ğı­nı ve yıl içe­ri­sin­de yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­la­rı ko­nuş­tuk. So­ru­la­rı­mı­zı iç­ten­lik­le ya­nıt­la­yan Baş­kan Şim­şek;“ Ali­ağa’nın ben­de­ki yeri çok fark­lı.

Bu güne kadar sek­tö­rü­müz­le ala­ka­lı bir­çok alan­da görev aldım. Hiç­bir zaman bu gö­rev­le­rim sü­re­cin­de bir bek­len­tim ol­ma­dı. Bu gö­rev­ler­de bu­lun­ma­yı Ali­ağa’ya ve sek­tö­rü­me olan gö­rev­le­ri­mi ye­ri­ne ge­tir­mek açı­sın­dan her zaman bir fır­sat ola­rak gör­düm ve bu gö­rev­le­ri de seve seve kabul ettim.

Ali­ağa benim için bir gönül me­se­le­si. Şimdi de İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ola­rak Ali­ağamıza, ca­mi­amı­za ve ül­ke­mi­ze bir katma değer sağ­la­mak için ça­lış­ma­ya devam edi­yo­rum.”


İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si ku­ru­lu­şu­nun bi­rin­ci yı­lı­nı ge­ri­de bı­rak­tı. Biz­le­re oda­nın ku­ru­luş aşa­ma­sın­dan bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?

“Bil­di­ği­niz üzere 3 Eylül 2018 yı­lın­da ku­rul­duk. Şu­be­miz ku­rul­ma­dan yak­la­şık 5 sene önce Ali­ağa De­niz­ci­ler Der­ne­ği­ni kur­muş­tuk. De­niz­ci­ler Der­ne­ği­ni kur­ma­mız­da­ki amaç ise bir çatı al­tın­da bu­luş­mak, der­di­mi­zi ve so­run­la­rı­mı­zı be­lir­li mer­ci­le­re der­nek ola­rak ta­şı­mak­tı.

Tür­ki­ye’nin bü­yü­yen 2.’nci büyük liman şehri olan Ali­ağamız da bir oda­mız, bir şu­be­miz yoktu. Ol­ma­yın­ca biz­ler­de bu der­nek ça­tı­sı al­tın­da bir­leş­tik. Çünkü İzmir Deniz Ti­ca­ret Odası bizim sı­kın­tı ve prob­lem­le­ri­miz­le il­gi­le­ne­mi­yor ve is­tek­le­ri­mi­ze ge­rek­li ce­vap­la­rı ve­re­mi­yor­du. Oda­nın İzmir’de 800 yakın üyesi var.

İş yükü ve yo­ğun­lu­ğu çok faz­lay­dı. De­niz­ci­ler Der­ne­ğini kur­du­ğu­muz­da İMEAK DTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sayın Metin Kal­ka­van’dı. Biz o dönem Sayın Metin Kal­ka­van’a Ali­ağa’da şube açmak is­te­di­ği­mi­zi ilet­miş­tik. Fakat o zaman bir cevap ala­ma­mış ve yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la bu odayı o dö­nem­de Ali­ağa’da kur­mak nasip ol­ma­dı.

Daha sonra seçim sü­re­ci baş­la­dı ve Metin Kal­ka­van dö­ne­min­de baş­kan yar­dım­cı­sı olan ve şuan İMEAK DTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na aday ola­rak Metin Kal­ka­van’a rakip oldu ve se­çim­le­ri ka­zan­dı. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Tamer Kıran se­çim­le­ri ka­zan­ma­dan önce Ali­ağa’ya bir zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­miş­ti.

Bu zi­ya­ret sı­ra­sın­da eğer se­çim­le­ri ka­za­nır­sam ilk işim ‘Ali­ağa’ya Deniz Ti­ca­ret Odası’nı kur­mak ola­cak dedi. Bu, bende dahil olmak üzere de­niz­ci ar­ka­daş­la­rı­mı­zın çok ho­şu­na gitti ve hep bir­lik­te Tamer Kıran’ı des­tek­le­me ka­ra­rı aldık. Se­çim­ler­den üç ay sonra bize bir mek­tup geldi. Mek­tup­ta, ‘Ali­ağa Deniz Ti­ca­ret Odası’nın Ku­ru­cu Baş­ka­nı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ola­rak seni tayin ettik’ ya­zı­yor­du.

Biz de­niz­ci­ler ola­rak bu ha­ber­le çok mutlu olduk. Bu he­ye­can­la bir­lik­te iki ay gibi bir sü­re­de oda­mı­zı kur­duk. Ekim’de se­çim­le­ri yap­tık. Eki­min se­ki­zin­de mec­lis ve yö­ne­tim ku­ru­lu seç­tik.

Oda­mız 2018 yı­lın­da fa­ali­ye­te geçti. Liman ve deniz şehri olan Ali­ağamıza böyle bir ku­ru­mu ka­zan­dır­ma­mız çok güzel oldu. Açık­ça­sı Tamer Baş­ka­nı­mı­zın bu du­ru­şu tak­di­re şa­yan­dı ve bu sü­reç­te ka­rar­lı­lık­la ya­nı­mız­da yer aldı.”


Ali­ağa’da DTO Şu­be­si­nin ku­rul­ma­sı sek­tö­re nasıl yan­sı­dı?

“Deniz Ti­ca­ret Odası’nın İzmir’de Şu­be­si ol­ma­sı­na rağ­men arzu edi­len çö­züm­ler ger­çek­leş­mi­yor­du. Biz­ler ku­rul­du­ğu­muz gün­den bu­gü­ne de­

niz­ci kar­deş­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nın çö­züm­le­ri­ni ken­di­miz için kut­sal görev edin­dik. Ku­rul­du­ğu­muz andan iti­ba­ren so­run­la­rı­mı­za ive­di­lik­le çö­züm­ler üre­te­bi­li­yo­ruz. Üye­le­ri­miz so­run­la­rı ol­du­ğun­da ka­pı­mı­zı ra­hat­lık­la ça­la­bi­li­yor, yüz yüze be­ra­ber­ce çözüm yol­la­rı ara­ya­bi­li­yo­ruz.

Mec­lis top­lan­tı­la­rı­mız­da ken­di­mi­zi çok iyi ifade edi­yo­ruz. Oda­mı­zın Ali­ağa’da ku­rul­ma­sıy­la bir­lik­te so­rum­lu­luk sa­ha­mı­za Ay­va­lık, Di­ki­li, Eski Foça ve Me­ne­men ek­len­di. Bu il­çe­le­ri­miz­de ya­şa­nan sı­kın­tı ve prob­lem­ler­le daha hızlı il­gi­len­me­ye baş­la­dık.

İzmir’e olan me­sa­fe­le­ri oda­mız sa­ye­sin­de daha da kı­sal­dı. Bu­ra­lar­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ya­pa­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız zaman yavaş yavaş sı­kın­tı­la­rı gör­me­ye baş­la­dık. So­run­la­rın büyük ço­ğun­lu­ğu­nu Ali­ağa oluş­tu­ru­yor­du.

Çünkü yılda yak­la­şık 6 bin ge­mi­nin giriş çıkış yap­tı­ğı, 17 li­ma­nın bu­lun­du­ğu, Gemi Söküm Böl­ge­si ve 2 büyük Petro Kimya Te­si­si’nin bu­lun­du­ğu bir şe­hir­den bah­se­di­yo­ruz. Bizim ku­ru­luş ama­cı­mız üye­le­ri­mi­zin so­run­la­rı ve prob­lem­le­ri­ni genel mer­ke­zi­miz­le ir­ti­bat ha­lin­de ola­rak çok hızlı bir şe­kil­de çö­zül­me­si­ni sağ­la­mak.

Bunun için Ali­ağa’da DTO Şu­be­si­’nin ku­rul­ma­sı ge­rek­liy­di. Bunun ya­nın­da Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa’da bu güne kadar sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si adı al­tın­da şu­be­miz ku­ru­lun­ca­ya kadar hiç bir şey yap­ma­mış. So­nuç­ta bugün Tür­ki­ye’nin ikin­ci büyük odası olan Deniz Ti­ca­ret Odası, Ali­ağa’da bir şu­be­si­nin ol­ma­yı­şı sos­yal so­rum­luk alanı içe­ri­si­ne gir­me­si­ni en­gel­le­miş.

Biz­ler, de­niz­ci kar­deş­le­ri­miz­le bu ko­nu­da hep üzül­dük. Şuan sos­yal so­rum­lu­luk alan­la­rı­mı­zı bi­li­yo­ruz. Neler ya­pa­ca­ğı­mı­zın far­kın­da­yız. Okul­la­rı­mız­la, yel­ken ku­lüp­le­ri­miz­le, dal­gıç­la­rı­mız­la ve kurs­la­rı­mız­la ir­ti­bat ha­lin­de­yiz. Ku­lüp­le­rin yap­tı­ğı ya­rış­ma­la­ra des­tek olu­yor, on­lar­la bir­lik­te ka­tı­lı­yo­ruz. De­niz­le il­gi­li olan her türlü pro­je­ye des­tek ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.

Bu sene 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı­nı Ali­ağa’da adeta bir şö­le­ne çe­vir­dik. Va­tan­daş­la­rı­mı­za de­ni­zi sev­dir­mek ve deniz sev­gi­si­ni aşı­la­mak adına güzel bir prog­ram ha­zır­la­dık. Yine bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin güç­len­me­si adına ye­mek­ler dü­zen­le­dik. Ca­mi­amı­zı bir araya ge­tir­dik.

Sağolsun Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran biz­le­ri hiç­bir zaman yal­nız bı­rak­ma­dı. De­niz­le il­gi­li olan her türlü pro­je­mi­ze des­tek verdi. Biz­ler­de bu des­tek­le böl­ge­miz­de güzel işler yap­ma­ya baş­la­dık. Okul­lar­da ço­cuk­la­ra de­ni­zi sev­dir­mek adına resim, kom­po­zis­yon ve şiir ya­rış­ma­la­rı dü­zen­le­dik. Üye­le­ri­mi­zin per­so­nel­le­ri­ne sek­tö­rel İngi­liz­ce kurs­la­rı dü­zen­le­dik. Bun­la­rın ge­ri­ye dö­nüş­le­ri çok güzel oldu.

Sek­tör top­lan­tı­la­rı­mı­zı yap­ma­ya devam edi­yo­ruz. Top­lan­tı son­ra­sı ar­ka­daş­lar­la bir araya gelip so­run­la­rı tar­tı­şı­yo­ruz. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ay­va­lık’ta bir sek­tör top­lan­tı­sı dü­zen­le­dik. Bu­ra­da so­run­la­rı ve is­tek­le­ri ko­nuş­tuk. So­run­la­rı sap­ta­dık.

Bun­la­rı çöz­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Çö­ze­bil­dik­le­ri­mi­zi çö­zecek, çö­ze­me­dik­le­ri­mi­zi ise genel mer­ke­zi­mi­ze bil­di­re­ce­ğiz. İşte bu yüz­den DTO şu­be­si­nin Ali­ağa’da ku­rul­ma­sı çok önem­liy­di. Kı­sa­ca­sı Ali­ağa’da ve Kuzey Ege’de oda­mı­zın var­lı­ğı­nı his­set­tir­dik.”

2019 yılı içe­ri­sin­de bir­çok proje açık­la­dı­nız. Özel­lik­le kar­şı­lık­lı ya­pı­la­cak olan Ali­ağa-Mi­dil­li se­fer­le­ri şüp­he­siz en ilgi ve dik­kat çe­ki­ci ola­nıydı. Bu proje şuan ne aşa­ma­da?

“Kar­şı­lık­lı ola­rak Ali­ağa-Mi­dil­li se­fer­le­ri­ni baş­lat­mak için sağolsun Ali­ağa Kay­ma­kam­lı­ğı­mız bir heyet kurdu. Bu heyet içe­ri­sin­de Ali­ağa Be­le­di­ye­si, Ali­ağa Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, Deniz Büro Amir­li­ği, Ali­ağa Güm­rük Mü­dür­lü­ğü ve Oda­mı­zın da yer al­dı­ğı heyet ile bir­lik­te iki top­lan­tı ger­çek­leş­ti.

Bu top­lan­tı­lar çok ve­rim­li geçti. Top­lan­tı­lar­dan sonra bir alt ko­mis­yon ku­rul­du. Bu alt ko­mis­yon Ay­va­lık’ta şu anki hali ha­zır­da kar­şı­lık­lı bir şe­kil­de ya­pı­lan Ay­va­lık- Mi­dil­li se­fer­le­ri­nin iş­le­yiş­iyle il­gi­li ola­rak in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Tabi ki bu pro­je­yi ha­ya­ta ge­çi­re­bil­me­miz için Ali­ağa Be­le­di­ye­si­’nin bize ön­cü­lük et­me­si ge­re­ki­yor­du.

Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ser­kan Acar ile gö­rüş­me­ler yap­tık. Sağ olsun oda bu pro­je­yi be­ğen­di ve çok iyi kar­şı­la­dı. Her ko­nu­da des­tek ve­re­ce­ği­ni be­lirt­ti ve bir ça­lış­ma baş­lat­tı. Pro­fe­sör­ler, aka­de­mis­yen ve ho­ca­lar­dan olu­şan ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len etüt ça­lış­ma­la­rı­nı DTO Ali­ağa Şu­be­si ola­rak rapor ha­li­ne ge­tir­dik ve be­le­di­ye­mi­ze ilet­tik.

Ra­po­ru­muz­da Ali­ağamız da hali ha­zır­da bu­lu­nan bir su is­ke­le­si ol­du­ğu­nu, bu su is­ke­le­mi­zin mev­cut ha­liy­le iyi bir hiz­met ve­re­me­ye­ce­ği­ni bil­dir­dik. Bu­ra­nın iyi­leş­ti­ril­me­si ve bunun yanı sıra güm­rük bi­na­sı­nın, tran­sit geçiş ala­nın, deniz po­li­si­nin ola­bi­le­ce­ği bir idari bi­na­nın ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­dik. Aynı za­man­da ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uygun gü­ven­lik böl­ge­si ola­rak çev­ril­me­si­nin de ge­rek­li ol­du­ğu­nu da be­lirt­tik.

Bun­lar nasıl ola­cak? Tabi ki be­le­di­ye­nin imkân ve kat­kı­la­rı ile ola­cak. Neden be­le­di­ye­nin kat­kı­la­rı ile di­yo­rum? Çünkü bu­ra­sı be­le­di­ye­ye ait bir yer. Be­le­di­ye, Milli Emlak’la gö­rüş­me­ye baş­la­dı ve bu gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da belli bir yere ge­lin­di­ği­ni bi­li­yo­ruz.

Son aşa­ma­ya ge­le­bil­me­miz için yıl­ba­şın­dan sonra tek­rar bir araya gelip, son bir bilgi alış­ve­ri­şi ya­pa­ca­ğız. Ali­ağamızın ger­çek­ten böyle bir pro­je­ye ih­ti­ya­cı var. Mi­dil­li’den, Ay­va­lık’a ya­pı­lan se­fer­ler­de gün­lük yak­la­şık 800 ile1 000 kişi Ay­va­lık’a ge­li­yor. Bu ki­şi­le­rin Ay­va­lık’ta har­ca­ma ya­pa­rak, Ay­va­lık es­na­fı­nın eko­no­mi­si­ne fayda sağ­la­dık­la­rı ciddi bir rakam var.

Biz Oda ola­rak is­ti­yo­ruz ki, Ali­ağamıza da gel­sin­ler. Ay­va­lık kadar ol­ma­sa da haf­ta­da en az kar­şı­lık­lı iki veya üç sefer olsun is­ti­yo­ruz. Ali­ağa’mızda fay­da­la­na­cak­la­rı bir­çok imkân ve ola­nak var. En basit ola­rak İzmir’e ya­kın­lı­ğı ve ula­şım ko­nu­sun­da İZBAN gibi bir al­ter­na­ti­fi­miz var.

Bu proje bizim oda­mı­zın kır­mı­zı­çiz­gi­si. İnşal­lah önü­mü­ze her hangi bir prob­lem çık­maz­sa 2020 yılı içe­ri­sin­de bu pro­je­mi­zi fa­ali­ye­te ge­çi­re­bi­le­ce­ği­mi­zi söy­le­ye bi­li­rim.”

2019 yı­lı­nın baş­la­rın­da Oda­nız­ca gün­de­me ge­ti­ri­len tran­sit yakıt ikmal ko­nu­su son gün­ler­de Yu­na­nis­tan’ın Pire Li­ma­nı’nda ya­şa­nan olum­suz ge­liş­me­ler­le bir­lik­te tek­rar gün­de­me ge­ti­ril­di.

Bu ya­şa­nan ge­liş­me­ler do­la­yı­sıy­la tran­sit yakıt ikmal böl­ge­si­ne al­ter­na­tif ola­rak Ali­ağa ve Çan­dar­lı Li­man­la­rı ön plana çı­kı­yor. Bu konu hak­kın­da neler söy­le­mek is­ter­si­niz?

“Malum Tür­ki­ye’de sa­de­ce Mer­sin, İsken­de­run ve İstan­bul böl­ge­le­rin­de ge­mi­le­re tran­sit yakıt ik­ma­li ya­pı­la­bi­li­yor. Biz­ler bu işin Ali­ağa ve Çan­dar­lı Li­ma­nı’nda ya­pı­la­bil­me­si için 2019 yı­lı­nın baş­la­rın­da bir ça­lış­ma baş­lat­tık. Sağ olsun Genel Baş­ka­nı­mız Tamer Kıran bize bu ko­nu­da çok des­tek oldu. Hatta Şubat ayın­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ve Baş­ka­nı­mız Tamer Kıran’ında ka­tıl­dı­ğı sek­tör top­lan­tı­mız­da bu ko­nu­yu bize kendisi tav­si­ye et­miş­ti.

Son­ra­sın­da bizde ça­lış­ma­la­rı­mı­zı baş­lat­tık. Sahil Sağ­lık­la, Liman Baş­kan­lı­ğı ve Güm­rük­ler Baş Mü­dür­lü­ğü ile il­gi­li gö­rüş­me­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­tir­dik. Ge­rek­li ya­zış­ma­la­rı yap­tık. Şuan için işin yüzde 95’lik kısmı bitti. Mev­zu­at­ta ufak bir de­ği­şik­lik ya­pıl­dık­tan sonra Ali­ağamızda SOCAR ve TÜP­RAŞ gibi iki büyük Petro Kimya Te­si­si’nin ol­ma­sıy­la be­ra­ber uğ­rak­sız liman ge­çi­şi yapan ge­mi­le­re tran­sit yakıt ikmal ko­nu­sun­da Pire’ye, İsrail’e ve Mısır’a rakip ola­bi­le­ce­ği­mi­zi söy­le­dik.

Çünkü bu­ra­da bu işle il­gi­li ola­rak alt ya­pı­mız çok çok iyi. Şuan bu­ra­da yakıt ik­ma­li ya­pı­yor muyuz? Evet ya­pı­yo­ruz. Ama sa­de­ce li­ma­nı­mı­za giren ge­mi­le­re tran­sit yakıt ik­ma­li ya­pı­yo­ruz. Bizim ama­cı­mız li­ma­nı­mı­za hiç giriş yap­ma­dan liman böl­ge­miz­de de­mir­le­dik­ten sonra ge­mi­le­rin ik­mal­le­ri­nin ya­pı­lıp bu­ra­dan ikin­ci liman se­fe­ri­ne devam et­me­si­ni sağ­la­mak. İnşal­lah Ulus­la­ra­ra­sı su­lar­da ça­lı­şan ya­ban­cı ve Türk Bay­rak­lı ge­mi­le­re Ali­ağa ve Çan­dar­lı Li­man­la­rı­mız­dan tran­sit yakıt ik­ma­li­ni çok kısa bir süre sonra yap­ma­ya baş­la­ya­ca­ğız.”

DTO Ali­ağa Şu­be­si ola­rak 2019 yılı içe­ri­sin­de bir­çok sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si ger­çek­leş­tir­di­niz. 2020 yılı içe­ri­sin­de yeni pro­je­le­ri­niz ve sürp­riz­le­ri­niz ola­cak mı?

2020 se­ne­sin­de de 2019’da yap­tı­ğı­mız gibi sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­mi­ze tüm hı­zıy­la devam ede­ce­ğiz. İMEAK DTO Ali­ağa Şu­be­si ola­rak Ali­ağa’ya her zaman bir sürp­ri­zi­miz ola­cak. Şuan üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız bir­kaç konu var. Bun­lar mec­lis ve yö­ne­tim ku­ru­luy­la gö­rü­şüp nok­ta­yı koy­ma­mız ge­re­ken ko­nu­lar.

Ben 2019 yı­lı­nın yap­tı­ğı­mız proje ve ça­lış­ma­lar­la çok ba­şa­rı­lı geç­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Çünkü ger­çek­ten yeni bir oda­yız ve oda­mı­zı ta­nıt­mak zaman aldı. Ama bugün bak­tı­ğı­mız da İzmir Ti­ca­ret Odası’ndan tu­tun­da Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği­ne, An­ka­ra’da Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­mız­da dahil olmak üzere artık İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si’nin ne iş yap­tı­ğı­nı ken­di­le­ri de bizim kadar iyi bi­li­yor­lar.

O yüz­den sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri bizim kır­mı­zı ­çiz­gi­le­ri­miz­den biri. İnşal­lah 2020 yı­lın­da Ulus­la­ra­ra­sı yel­ken ya­rış­ma­la­rı­mız ola­cak. Yel­ken Fe­de­ras­yo­nuy­la gö­rüş­me­le­ri­miz devam edi­yor. Bunun yanı sıra yerel ola­rak Eski Foça ve Ay­va­lık’ta bu­lu­nan yel­ken ku­lüp­le­riy­le de iyi bir pro­to­kol yap­tık­tan sonra Ali­ağa’mıza değer katan pro­je­ler ka­zan­dır­ma­ya devam ede­ce­ğiz. ”

Baş­ka­nım uzun yıl­lar­dır de­niz­ci­lik sek­tö­rün­de­si­niz. Bu sek­tör­de mu­hak­kak ki he­def­le­ri­niz ve ha­yal­le­ri­niz ol­muş­tur. Bun­la­rın ne ka­da­rı­nı ger­çek­leş­ti­re­bil­di­niz?

“De­niz­ci bir aile­nin oğ­lu­yum. Yak­la­şık 50 yıl­dır de­niz­ci­lik ala­nın­da fa­ali­yet gös­te­ri­yo­ruz. Aile ola­rak ek­me­ği­mi­zi de­niz­den ka­za­nı­yo­ruz. Ben her zaman kendi doğ­rul­tu­sun­da hedef koyan bir ada­mım. Benim he­def­le­rim her zaman yük­sek­tir ama asla ha­yal­ci de­ği­lim­dir. Ben her zaman he­def­le­ri­me yavaş yavaş tır­man­mak is­te­di­ği­mi söy­le­rim ve tır­man­dı­ğı­ma da ina­nı­yo­rum.

Şah­sım ola­rak bu­gü­ne kadar bir­çok alan da görev ve so­rum­lu­luk aldım. Tür­ki­ye Gemi Geri Dö­nü­şüm Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği’nin 9 sene baş­kan­lı­ğı­nı yap­tım. Kendi rı­zam­la 2017 yı­lı­nın Ocak ayın­da ay­rıl­dım ve orayı da ulus­la­ra­ra­sı bir stan­dart­ta ge­tir­dik­ten son­ra­da ce­ke­ti­mi alıp çık­tım. Bu arada gemi te­da­rik­çi­si ol­du­ğum için bun­dan 8 sene önce Tür­ki­ye Gemi Te­da­rik­çi­le­ri Der­ne­ği’nin ku­ru­cu­su ve aynı za­man­da yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği­ni yap­tım. Bunun ya­nın­da yak­la­şık 9 se­ne­den beri Dünya Gemi Söküm Sa­na­yi­ci­ler Der­ne­ğinin ba­şın­da­yım.

Aynı za­man­da da ku­ru­cu üye­si­yim. Bun­la­rı ya­par­ken de sos­yal so­rum­lu­luk ala­nı­nı bil­di­ğim ve kut­sal bir görev ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm için İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Ali­ağa Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­nı da kabul etmiş bu­lun­mak­ta­yım. Tabi ki bun­dan sonra ikin­ci bir adım ola­rak Ali­ağa­lı de­niz­ci kar­deş­le­ri­mi­zin kar­şı­sı­na ne­re­de çı­ka­ca­ğız belli değil. Ümit edi­yo­rum ki; Deniz Ti­ca­ret Oda­sın­da da he­def­le­ri­mi ta­mam­la­dık­tan sonra bu­ra­yı da bı­ra­ka­ca­ğım.

Yeni ye­ti­şen kar­deş­le­ri­miz Deniz Ti­ca­ret Oda­sı­’nı yö­ne­te­cek­ler. Biz­ler­de on­la­ra ağa­bey­lik ya­pa­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Bizler Odamızı iyi bir yere ge­tir­di­ği­miz­de, ar­ka­mı­za dönüp bak­tı­ğı­mız­da ne mutlu diyeceğiz ki bunun en büyük mi­ma­rı ben ve eki­bim. Bununla hep gurur du­ya­ca­ğız. İnşal­lah çok yakın za­man­da he­def­le­ri­mi­zi Deniz Ti­ca­ret Oda­mız da ha­re­ke­te ge­çir­dik­ten sonra biz de­niz­ci ola­rak önü­mü­ze ba­ka­ca­ğız.

Hali ha­zır­da de­di­ğim gibi gemi te­da­rik­çi­li­ği de ya­pı­yo­ruz, gemi ku­man­ya­cı­lı­ğı da.​Bu sek­tör­ler­de, Tür­ki­ye’nin önde gelen ilk iki aile­sin­den bi­ri­yiz. Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­rı ya­ka­la­mış yak­la­şık yüz ki­şi­lik bir ekip­le Tür­ki­ye’nin li­man­la­rı­na hiz­met ve­ri­yo­ruz. Biz ek­me­ği­mi­zi de­niz­den ka­za­nı­yo­ruz. De­ni­ze değer ver­me­miz lazım! De­ni­zi sev­me­miz lazım! Deniz sev­gi­si­ni her­ke­se aşı­la­ma­mız lazım!

Son ola­rak ben Deniz Ti­ca­ret Odası Şu­be­si’nin Ali­ağa’da ku­rul­ma­sı­nı sağ­la­yan başta İMEAK Deniz Ti­ca­ret Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Tamer Kıran’a, yö­ne­ti­mi­ne ve mec­li­si­ne ca­mi­amız adına sev­gi­le­ri­mi, şük­ran­la­rı­mı ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Tabi Metin Kal­ka­van’ın da emeği bu­ra­da çok fazla ona da te­şek­kür edi­yo­rum.”

Baş­ka­nım son ola­rak okur­la­rı­mı­za bir me­sa­jı­nız var mı?

“Bu ve­si­ley­le 2020 yı­lı­nın de­niz­ci­lik ca­mi­ası­na, Ali­ağamıza, Ül­ke­mi­ze, Dev­le­ti­mi­ze, Milletimize ve tüm in­san­lı­ğa ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum..”

Kaynak: Özgürses Gazetesi

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2022 | Kuzeyegehaber.com