Ana sayfa » Yerel » ALİAĞA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR..

ALİAĞA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR..

Yazar: Erdinç Şahin
0 yorum

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 14.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 38 madde yer alacak.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 07 Mayıs 2019 ve 10 Mayıs 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Başkanlıktan Gelen Önergeler ile Komisyonlardan Gelen Raporlar meclis üyelerinin görüşüne sunularak tek tek oylanacak.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER..

Başkanlıktan Gelen Önergeler Kapsamında şu maddeler oylamaya sunulacak;

1-Müesser Sirkeci ve Mehmet Can’ın 04/03/2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Yukarışakran Mahallesi, 151 ada, l numaralı parselde bulunan hisselerinin Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarışakran, 240 ada, 18 numaralı 530,00-m2 yüzölçümlü parsel ile (2/3 hisse Müesser Sirkeci, 1/3 hisse Mehmet CAN) takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

2- Türk Hava Kurumu Aliağa Şubesinin Aliağa Gençlik Merkezinde hizmet bürosu ve atölye (model uçak kursu) olarak kullanılmak üzere uygun bir alanın irtifak hakkı ile tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi,

3- Büşra Çetiner’in 06.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz Bozköy Mahallesi, 1287 numaralı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait bir parsel ile takas yapılması talebinin görüşülmesi.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden; 19,10.2018 tarih ve 190 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “Socar Türkiye Enerji A.Ş. Özel Endüstri Bölgesi” olarak ilan edilen alanda yer alan “İlçemiz, Nemrut Körfezi, Liman amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ” teklifine ilişkin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (e) fıkrası uyarınca Belediyemizce görüş verilmesinin görüşülmesi.

5- Mustafa Güven Ağar ve Ayla Özer adına Vekaleten Çağlar Özer’in 25.03.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz, Yalı Mahallesi 6490, 6467 ve 8292 (eski 6468 parsel) numaralı parsellerin, Mülkiyeti Belediyemize ait parsel veya parseller ile trampa yapılması talebinin görüşülmesi.

6- Kemaliye Gün’ün 07.05.2019 tarihli dilekçesinde; ilçemiz Samurlu Mahallesi 337 numaralı parsel üzerinde bulunan meskeni ile ilgili Yapı Kayıt Belgesi aldığı ve satılmasını talep ettiği ancak 12.04.2019 tarih ve 143 sayılı Meclis kararı ile reddedildiğini ve aynı parsel üzerinde diğer mesken sahiplerine satış kararı verildiğini belirtilmiş olup, talebinin yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

7- Bergin Plan Proje Danışmanlık San ve Tic. A.Ş’nin 17.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.12.2017 tarihinde onaylanan İlçemiz, Yüksekköy Mahallesinde bulunan K18A-08C-3C, K18A-08C-3D, K18A-14A-1 A, K18A-13B-2B paftalar, 126 ada 80 numaralı parsele ait nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan “Yüksekköy Mahallesi, 126 ada 80 parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (Güneş Enerjisi Santral Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinin görüşülmesi.

8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden; “İlçemiz Paşa çiftliği mevkii, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alan Liman Alanı kullanımlı alanın bir bölümünün Rafineri/Petrokimya Tesis Alanına dönüştürülmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” teklifine ilişkin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin “Kurum Görüşlerinin Alınması” başlıklı 7. maddesinin 4 (a) ve 6. Bentleri kapsamında Belediyemizce görüş verilmesi hususunun görüşülmesi.

9- 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe” istinaden ilçemiz 478 ada, 14 numaralı parselin ( Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:225-2 Nolu Bağımsız Bölüm) içkili yer bölgesine ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.

10- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden görülen lüzum üzerine; 08.01.2019 tarih ve 21 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen T.H.S. 3. dereceli Matematikçi kadrosunun T.H.S. 5. dereceli Mühendis kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanması hususunun görüşülmesi.

11- İlçemiz Hürriyet Caddesinin Yalı Mahallesi sınırlarında kalan kısmına cepheli parsellerin zemin katlarında ticaret kullanımının yer alabilmesi için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesinin görüşülmesi.

12- İlçemiz Aşağışakran Mahallesi, 288 ada, 1 numaralı parseller ile Yukarışakran tapulama sahasında bulunan 151 ada, l ve 272 ada, 1 numaralı parsellerin Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

13- Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2019 tarih ve 535491-431.04 sayılı Belediye Şirketlerine ilişkin görüşleri kapsamında; Belediyemize bağlı ortaklığı olan Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş. ve Aliağa Belediyesi Personel Ltd. Şirketlerine 5 yıl süre ile yönetici atamak üzere Genel Kurullarına gerek iştirak etmek ve gerekse temsilci atamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

14- İlçemiz Merkez 989 ada, 4 numaralı parsel 03.12.2013 tarihinde 5 yıl süre ile Aliağa Güvenlik Hizmetleri Destek Derneğine 5 yıl süre ile ortak proje kapsamında tahsis edilmiş olup, 03.12.2018 tarihinde sona eren tahsis süresinin 15 yıl daha uzatılması talebinin görüşülmesi.

15- Belediyemiz Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 116 sayılı kararıyla tahsis edilen Teknik Hizmetler Sınıfı 5. derece Mühendis kadrosuna karşılık; Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Recep Kurtkaya Belediyemizde tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacağından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gereğince unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücret belirlenmesi ve daha sonra yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususunun görüşülmesi.

16- Yenişakran Mahalle Muhtarlığının Yeni Şakran’ın alt yapı sorunlarından dolayı vatandaşların vidanjör hizmetlerini ücretsiz olarak kullanmalarına ilişkin talebinin görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR..

1- Ayhan Albayrak’ın 27.02.2019 tarihli dilekçesinde; Helvacı tapulama sahasında bulunan 3312 numaralı parselin tapu tahsisi belgesi bulunduğu, söz konusu taşınmazın tarafına devredilmesi talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- Kemal Görkemli’nin 13,03.2019 tarihli dilekçesinde; Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait ilçemiz 132 ada, 12 numaralı, 2 ve 3 Numaralı Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan parsele 1996 yılında tarafına tahsis edildiği, arsa bedelini ödediğine dair makbuz ve belgelere göre söz konusu parselin tarafına devredilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3- Fatma Ererdal’ın 19.04.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Aşağışakran Mahallesi, 827 numaralı parsel üzerinde bulunan mesken için yapı kayıt belgesi aldığı ve söz konusu parselin tarafına satılması talebinin hissedarlara eşit oranlarda belirlenen bedeller üzerinden satılmasının oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4- Adem Serez’in 08.04.2019 tarihli dilekçesinde; Çıtak Mahallesi Muhtarlığına Köy Tahsilat Makbuzu karşılığı 21.09.2003 yılında arsa katkı payı olarak 50.000.000 TL(eski para ile) ödeme yaptığını, yapılan ödemeye karşılık tarafına herhangi bir arsa verilmediğinden mağduriyetinin giderilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5- Mümin Erol’un 30.04.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz 4790 numaralı parselde bulunan hissesinin, Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6-Vodafone-Net İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 11/04/2019 tarihli yazısında; Belediyemiz sorumluluğunda kalan cadde ve sokaklarda ruhsatlı yapmış oldukları işlerin geçiş hakkı ücretlerinin hesaplanarak taraflarına bildirilmesi talebinin 1 mt sinin 1,36 TL’den olmak üzere hesaplanacak bedel üzerinden 10 yıllık geçiş hakkı izni verilmesinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7- İlçemiz Helvacı tapulama sahası, Şehit Kemal Mahallesi 16K-3D ve 15K-2A pafta,358 numaralı imar adası Belediyemiz Meclisi’nin 09.02.1995 tarih 95/1-6 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli mevzii imar planına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi doğrultusunda imar uygulaması sonucu oluşmuştur. Bu alanda imar planındaki ada sınırları ile imar uygulamasıyla oluşan parsel sınırları arasındaki kayıklığın düzeltilmesi ve imar parselleri sınırlarının korunması yönünde Belediyemizce re’sen hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin onaylanması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8- İlçemiz Helvacı, 113 ada, 5 numaralı parselde bulunan mesken için yapı kayıt belgesi alındığını ve muvafakatnameler doğrultusunda söz konusu parselin 24 pay olarak hesaplanarak; Levent Türkel 12/24 pay, Yeter Özen 4/24 pay, Ali Özen 5/24 pay, Namık Özen 2/24 pay, Erkan Özen’e 1/24 pay olarak satışının yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9- Haşan Demirdöğen’in 04/03/2019 tarihli ve 3912 sayılı dilekçesinde; İlçemiz Hacıömerli Mahallesi, 118 ada, 1 numaralı parselin 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” tebliğinin 7. maddesine göre rayiç bedel üzerinden tarafına satılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10- İlçemiz Merkez Mahallesi, Paşa çiftliği Mevkii, 18J 2b- 19J 3C pafta, 989 ada,4 numaralı parselde bulunan taşınmazın kullanımına dair, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 07.05.2022 tarihine kadar (3 yıl) süresince ortak hizmet projesi yürütülmesi talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11- Yusuf Eser’in 13.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi aldığını, ayrıca 1965 yılında ihale yolu ile parseli satın aldığı belirtilerek, söz konusu parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12- Mükerrem Şenkal’ın 18.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi 335 numaralı parselin bedelini ödediğini üzerinde bulunan bina için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ancak parsel bedeli için ödeme yaptığını gösteren makbuzları kaybettiğini belirtmiş olup, söz konusu parselin tarafına bedelsiz olarak devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13- Yüksel Şenkal’ın 19.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi aldığını, ayrıca 1965 yılında ihale yoluyla parseli satın aldığı belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14- Bülent Tekin’in 14.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Cennet Sokak, No:6 adresindeki yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parseli 1965 yılında ihale yolu ile satın aldığı belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

15- Ali Eser’in 13.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Eser Sokak, No:3 adresindeki yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parselin 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilmekte olup, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

16- Aziz Eslek’in 19.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Cumhuriyet Sokak, No:47 adresindeki yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parseli 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilerek, söz konusu parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

17- Ertan Deniz’in 19.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Eser Sokak, No:6 adresindeki yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ayrıca Samurlu, 335 numaralı parselin 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilerek, 335 numaralı parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

18- Hafize Yüksel’in 22.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselin bedelini ödediğini, üzerinde olan bina için yapı kayıt belgesi alındığı, söz konusu parselin tarafına bedelsiz olarak devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

19- Nazire Küçükbağcı’nın 18.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, bedelini ödediği belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

20- Engin Yüksel’in 22.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, bedelini ödediği belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

21- Yalçın Ay’ın 18.02,2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, bedelini ödediği belirtilerek parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

22- Arife Şenöz’ün 16.10.2018 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 335 numaralı parselin bedelini köy sandığına yatırdığını, İmar Barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi aldığı için tapunun adına verilmesi talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi..

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

© 2015 – 2022 | Kuzeyegehaber.com